SuperMailer 10.70

SuperMailer 10.70

Mirko Boeer – Freeware – Windows
ra khỏi 4 phiếu
5 Stars User Rating
With SuperMailer you can send personalized serial mails (like newsletters) as plaintext or HTML with additional attachment using up to 10 threads simultaneous. The recipients of the message can be imported from a text file, the Windows addressbook, from Microsoft Outlook, Excel or a SQL database. SuperMailer manages the recipients of the message, the email content and attachments in a project, so you can easily reuse the data. Emails as HTML can be easy created with the integrated WYSIWYG editor, so you can insert images, hyperlinks and tables on the fly in your email. While sending the emails you can see live the progress. After done you can save a protocoll as plaintext or HTML file. SuperMailer uses a SMTP server, Microsoft Outlook, a MAPI capable client or sends the messages directly to the recipient. Additional it integrates a function to check email addresses, hyperlinks, correct spelling and tracking for success control. With a script (thats for free) you can do newsletter subscribtions and unsubscribtions automatically.

Tổng quan

SuperMailer là một Freeware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi Mirko Boeer.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 220 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SuperMailer là 10.70, phát hành vào ngày 21/11/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007.

SuperMailer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của SuperMailer đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho SuperMailer!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 220 UpdateStar có SuperMailer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại